Poster Format

ISGRS 2018 POSTER HAZIRLAMA KLAVUZU

Posterler, yazarlar tarafından 4 Ekim Perşembe günü sabahı asılmalı ve 6 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra kaldırılmalıdır. Posterin genel olarak tasarımında istenen şablon kullanılabilir. Ancak şablonda aşağıdaki unsurlara uyulmalıdır:

        Afişler, A1 (594x841 mm) dikey formatta olmalı ve dayanıklı kâğıt veya karton üzerine basılmalıdır.

        Hiçbir koşul altında posterler herhangi bir reklam veya ticari propaganda içermemelidir.

        Poster başlığı en fazla 64 punto büyüklükte olmalıdır.

        Posterin diğer başlıkları en fazla 32 punto büyüklükte olmalıdır.

        Posterin yazar adları ve diğer bilgileri en az 16 punto büyüklükte olmalıdır.

        Metin yazıları da 16 puntodan az olmamalıdır.

        Kullanılacak fontlar ve görseller en az bir metre uzaktan okunabilir nitelikte olmalıdır.

        Posterin üst kısmında 5 cm yüksekliğinde yatay koyu yeşil bant bulunmalıdır. Bu bandın orta tarafında posterin başlığı ile yazar adları, sağ tarafında hazırlandığı kurumun logosu, sol tarafında ise sempozyum logosu bulunmalıdır. (Örnek poster formatı ekte verilmiştir.)

        Posterde metin dışında fotoğraflar, şekiller, tablolar, şemalar yer alabilir; bu görsel öğelerin çözünürlükleri iyi olmalıdır.

        Posterin A4 ölçekli çıktıları posterin yanına ziyaretçilerin alması için bırakılabilir.

Poster Salonu'nda, tüm yazarlar posterlerine atanan yeri kontrol etmelidirler. Lütfen makas, bant, raptiye benzeri gerekli tüm sabitleme malzemelerini yanınızda getirdiğinizden emin olunuz. Kayıt masasındaki personel, ihtiyaç halinde yardım sağlamaktan memnuniyet duyacaklardır.


ISGRS 2018 POSTER PREPARATION GUIDE

Posters should be mounted by authors during the morning of Thursday 6th October and removed on the afternoon of Saturday 6th October. Authors are free to use any template for design of the poster. However, the following items should be observed in the template:

        Posters must be A1 (594x841 mm) vertical format and printed on heavy-duty resistant paper or cardboard.

        Under no circumstances may posters contain any kind of advertising or commercial propaganda.

        Poster title must be no more than 64 pt.

        The other poster titles should be no more than 32 pt.

        Poster's author names and other information must be at least 16 pt.

        Text should not be less than 16 pt.

        The fonts and images must be legible from a distance of at least one meter.

        There should be 5 cm header on top of the posters. The header section should include the title of the poster and author names in the middle, the institution logo at the right and symposium logo at the left (Sample poster format can be seen in attachment)

        The poster can include photographs, figures, tables, charts; the resolution of these visual elements should be high.

        A4 sized outputs of the poster can be put near the poster for visitors.

On arrival in the Poster Hall, all authors should check the exact position assigned to their poster. Please ensure that you are equipped with all necessary fixing materials (i.e. scissors, tape, drawing pins). The staff at the registration desk will be pleased to provide assistance in case of need.


Örnek Poster (Sample Poster): isgrs2018sampleposter.jpeg